Програм за Београд

Укључили смо се у политички живот 2023. године како би смо као „Ми Снага Народа проф. др Бранимир Несторовићда би променили начин управљања градом и вратили Град грађанима,  да би заједно са грађанима, струком и академском заједницом елиминисали недомаћинско  управљање и коруптивну приватизацију јавних добара и интереса, оснажили капацитете градске управе и градских предузећа и постигли уштеде у пословању, изборили се за очување и за развој потенцијала Београда на здравим и одрживим темељима у циљу побољшања квалитета живота за све становнике Београда, створили недискриминаторне и повољне услове за развој пре свега домаћег приватног предузетништва и за економски развој Београда.

УВОЂЕЊЕ НОВОГ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА ГРАДСКОМ УПРАВОМ И ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ЈЕ „ПРИОРИТЕТ СВИХ ПРИОРИТЕТА“

Београд иако средиште административног, друштвеног, економског и културног живота у Србији нажалост протеклих деценија неће остати упамћен као пример друштвених промена у чијим темељима су јавни интерес и добробит свих становника нашега града, обликовања отвореног, и праведног социјалног, друштвеног, економског и културног окружења, већ је супротно   томе Град био заробљен у штетном развојном моделу заснованом на управљању Београдом из једног центра који погодује корупцији и клијентелизму, на слабом функционисању институција, без координације и капацитета да се решавају ефикасно и квалитетно нагомилани тешки и разноврсни проблеми Града.

Уколико нам Београђани укажу своје поверење спремни смо да бескомпромисно променимо модел којим се више од две деценије управља градском управом, предузећима, установама и градским пословима, користећи све полуге и механизме за промене са којима Град располаже.  Да би смо то постигли, прво ћемо  променом Статута града Београда утврдити нове обавезе и одговорности Градоначелника и  Градског већа које се тичу одговорности за просторни развој Града, за управљање градским буџетом и градском имовином, за квалитет услуга и финансијско  стање градске управе и градских предузећа, за транспарентност рада и одлучивања, као и за  сузбијање корупције у јавним набавкама.

Одмах после избора осигураћемо независну финансијску евалуацију и ревизију како бисмо установили стварно стање градских финансија и стање имовине у власништву Града.

Градска управа мора бити боље организована са мањим бројем организационих јединица, са  јасним линијама управљачких овлашћења и одговорности. Градска прдузећа морају бити ефикасније и економичније организована, квалитет услуга бољи, а финансијско стање трајно одрживо. Такође, осигураћемо  спровођење конкурентних и законитих  јавних набавки, суштинско промовисање локалне демократије и непосредно учешће и изјашњавање грађана  и стручне и академске јавности о највећим просторним променама и инвестиционим инфраструктурним пројектима  важним за читав град ( намена важних јавних површина, управљање отпадом, јавни превоз, саобраћајна решења, животна средина, култура и слично).

Ојачаћемо транспарентност пословања и одлучивања Града, придржаваћемо се стриктно прописа,  запошљавање ће бити  путем јавних конкурса а напредовање у служби искључиво на бази компетенција и професионалних заслуга, организација рада и  квалитет услуга градске управе и предузећа биће побољшан укључујући њихову бољу дигитализацију.

Градска Служба интерне ревизије и Буџетска инспекција ће бити независне од политичких и других утицаја, ојачане са већим бројем ревизора и инспектора  и са бољим материјалним условима за рад, што ће им омогућити да буду непоткупљиви „чувари“ буџетског новца и јавне имовине Београда, минимизовањем корупције, превара и нестручног рада и управљања.

ТЕМАТСКА ПОДРУЧЈА

 1. ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ –ЈАЧАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ КРОЗ НОВЕ СТАТУТАРНЕ ОБАВЕЗЕ  И ОВЛАШЋЕЊА

Изменaма Статута Града Београда утврдиће се експлицитне обавезе и овлашћења  градоначелника и  градског већа као најодговорнијих за  за спровођење развојних  циљева и мера из градских политика и стратешких планских докумената, за управљање градским пословима  и за обезбеђење системских процеса, механизама и контрола за свакодневно функционисање Града.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

У односу на постојеће стање, Градоначелник  ће променама Статута града Београда имати управљачку одговорност  за следећа подручја :

 • За систем управљања  јавном имовином (земљиштем и некретнинама) у власништву Града Београда  
 • За подношење Градској скупштини годишњег Извештаја о спровођењу Годишњег плана за располагање и управљање градском имовином и о ефектима по буџет, јавни интерес и квалите живота грађана постигнутим променама у стању градске имовине
 •  За спровођење циљева утврђених у  Стратегији  развоја Београда, Стратегији просторног развоја и градње у Београду, Стратегији заштите животне средине, Стратегији економског развоја  
 •  За подношење Скупштини града Београда   полугодишњих извештаја о свом раду и раду Градског већа
 •  Обавезан да преко интернет страница Градоначелника и Градског већа обезбеди јавни увид свих донетих одлука и  докумената насталих у раду Градоначелника и Градског већа
 •  Обавезан да  годишње присуствује на најмање 4 састанака Скупштине Београда, који се називају „време питања за Градоначелника“, на којима он и чланови администрације могу бити испитивани о свом раду и поступању од стране одборника Скупштине
 • Обевзан да информише  Градску скупштину и јавност о реализацији циљева и мера из Годишњег  програма мера за сузбијање корупције и злоупотребу јавних ресурса за Град Београд
 • Обавезан да на званичној интернет страници Градоначелника, односно Градског већа осигура јавности  увид  не само о томе   колико је и за које намене њиховог-буџетског новца потрошено, него и  који ефекти и циљеви су постигнути тим утрошком, као и колики је прихода и ефеката остварено по основу управљања и располагања градском имовином (продаја, закуп, размена)

ГРАДСКО ВЕЋЕ

 • У оквиру Градског већа образоваћемо нова радна тела:

Радно тело за надзор и контролу јавних и комуналних градских предузећа, које ће у координацији са Градски секретаријатима јачом контролом њиховог пословања и увођењем корпоративног управљања довести ова предузећа у знатно боље стање него што је сада

Радно тело за координацију и  надзор над контролом трошења јавних средстава и управљања имовином у власништву Града,под чијим надзором ће бити Градска Служба за интерну ревизију  и Градака Буџетска инспекција, где ће председник и заменик председника Радног тела бити чланови Градског већа- из састава мањинских коалиционих партнера у вршењу власти у Београду

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

У оквиру Скупштине града образоваћемо нова радна тела:

 • Савет за финансије и контролу трошења буџетских средстава и управљања имовином у власништву града, којом ће преседавати најмања опозициона странка а првог заменика ће именовати друга најмања опозициона странка, а другог заменика председника ће имати опозициона странка са највећим бројем гласова. Председавање се мења сваке године по принципу ротације.
 •  Комисију за сузбијање корупције, на чијем челу ће бити представник највеће опозиционе одборничке групе. Јасно ће се утврдити обавеза свих  функционера у органима управе, предузећима и установама да се одазову позиву Комисије.
 • УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ

Суштинско учешће грађана и цивилног друштва видимо као главно оружје  у борби против корупције, лошег управљања и других злоупотреба од стране градских и општинских власти и предузећа и установа у власништву Београда и оно ће бити кључни елемент наше политике у Београду. Само ако знамо бриге и захтеве људи, моћи ћемо  да побољшамо квалитет њиховог живота и нашу заједничку будућност за долазеће генерације на одржив начин.

Променићемо досадашњу праксу доминације партократије и централизованог одлучивања „иза затворених врата“ о највреднијим ресурсима и потенцијалима са којима располаже град Београд, која доводи до маргинализовања грађана-бирача изван изборног процеса и до бројних проблема у свакодневном животу Града.

Мере за отклањање проблема и унапређeње стања

 • Активно ћемо подржавати право грађана Београда као носилаца суверености да директним учешћем преко инцијатива грађана, зборова грађана, петиција,  месних заједница, права на притужбу грађана, консултација у оквиру тематских формума и других облика директног изјашњавања предлажу доношење одлука које за последицу имају дугорочне промене у локалној заједници, односно одлуке и мере којима  се утиче на квалитет њиховог живота или се тичу већине грађана.
 • Повећаћемо овлашћења Већа градских општина и месних заједница као места одлучивања која су најближа грађанима
 • Принцип поштења и одговорности ће стриктно и ефективно бити примењиван тако да ће (одборници), градски функционери  и администрација извршавати своје дужности поштено а за своје одлуке и активности одговорни су и суду јавности и биће увек спремни да се подвргну било којој врсти контроле која одговара њиховом положају, овлашћењима и одговорностима
 • Уместо „декларативног“ залагања у коришћењу директног учешћа грађана олакшаћемо начин упућивање грађанских  иницијатива и предлога Градоначелнику, Скупштини Града и Скупштинама општина, са обавезом да се исте разматрају у кратком року и да се о исходу истих обавести електронским путем подносилац иницијативе и  јавност
 • Осигураћемо суштинско  учешће локалних актера на нивоима општина и месних заједница и Града Београда (организације цивилног друштва, професионална, струковна и друга удружења, медији, приватни сектор, независне стручне институције и грађани) да могу  активно још у раној фази израде стратегија, јавних политика, просторних, урбанистичких, финансијских и других планова утичу да исти одражавају стварне потребе и интересе Београђана и развојних потенцијала Београда.
 • Партиципација ће бити стручно вођен процес континуираног укључивања различитих друштвених група у урбану трансформацију кроз организовање јавних трибина и службених интернетских страница до друштвених мрежа и медија, а најважније је да информације буду доступну различитим друштвеним групама забог њихових специфичних потреба
 • ОТВОРЕНОСТ  И ОДГОВОРНОСТ У РАДУ ГРАДСКИХ И ОПШТИНСКИХ ВЛАСТИ- КЉУЧНЕ ЗА ДОБРО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПОСЛОВИМА И ЈАВНИМ РЕСУРСИМА

Према свеобухватном истраживањуIndex transparentnosti lokalne vlasti (LTI)  Београд је међу најнетранспарентнијим престоницама Европе, на узорку од 26 главних градова држава. Београд унутар Србије заузима 118. место међу 145 општина и градова у Србији, са индексом 30 (на скали од 0 до 100), што је лошије за шест поена него 2015. године.

Већ више деценија Грађани не  могу суштински утицати на рад  изабраних представника и преко њих на рад Градских и општинских власти и не могу их позивати на одговорност за њихове одлуке и поступке, будући да им није осигуран адекватан приступ информацијама и отвореним подацима који се креирају у оквиру система Градских органа, предузећа и установа а који су од значаја за квалите живота свих грађана и привреде Београда: планирање и трошење буџета, управљање градском и општинском имовином, спровођење инфраструктурних инвестиција, продаја земљишта,  јавни уговори, управљање предузећима и установама у власништву града Београда,  именовање руководилаца у градским и општинским системима, запошљавање.

Мере за отклањање проблема и унапређење стања

 • Процес доношења одлука Градских власти учинићемо „отворенијим“ и „доступнијим“  кроз промене Статута града Београда  којим ће се утврдити одговорност  Градоначелника и Градског већа за сталну објаву на њиховим званичним Интернет страницама свих информација, докумената и одлука  из њихове надлежности,како  то не би било препуштено административном и страначком инжињерингу
 • На интернет страници Градоначелника и Градског већа биће објављени и доступни сви акти које доноси Градоначелник и Градско веће у домену своје надлежности и одговорности, као и закључци и записници
 • Пословником о раду Градске скупштине утврдиће се њена обавеза да поред медија извештава јавност о свом раду преко  web странице Скупштине града Београда на којој се објављују дневни ред Градске скупштине и радних тела, предлози аката и других материјала о којима расправљају Градска скупштина и њена радна тела, поименично гласање и резултати гласања о предлозима аката, питања и предлози градских одборника на њих, записници седница Градске скупштине и са седница радних тела.
 • Материјали за седнице Градске скупштине и скупштина Градских општина и радних тела Градске скупштине и записници са истих  биће доступни јавности најмање 10 дана унапред и то у облику лаком за разумевање просечно образованом грађанину. Обезбедићемо могућност даљинског приступа  раду свих радних тела, комисија и одбора не само за чланове него и за јавност, као и електронски систем за повратне информације и јавну дискусију.
 • Кроз систем отворених података и кроз приступ архиви снимака седница, гласања  одборника омогућићемо праћење рада и гласања свих одборника Скупштине града и Градских општина. Омогућићемо личне састанке и консултације између бирача и представника Градске скупштине и Градске управе
 • Успоставићемо web апликацију еКонсултације која ће омогућити потпуно и правовремено информисање и учешће грађана, као и представника цивилног друштва у процесу доношења регулативе, јавних политика, докумената просторног и урбанистичког планирања и сл.
 • Развићемо нови е-портал мапа на коме ће бити објављени сви расположиви просторни подаци, укључујући и планиране инвестиције по градским општинама и подручјима
 • Покренућемо web апликацију која омогућава потпуно транспарентан увид у трошење буџета Града Београда. Кроз апликацију, јавност ће моћи да прегледа све трансакције Града према правним и физичким лицима, претраживе према различитим елементима (прималац, износ, датум, ПИБ, опис и сл.)
 • У оквиру посебне е-платформе биће доступни на једном месту све одлуке, уговори записници, извештаји надзорних органа и друга пратећа документација између Градских власти и приватног сектора у последњих 10 година  који се тичу јавних набавки, субвенција, донација, изгубљених судских спорова, грађевинских и инфраструктурних инвестиција, продаје градског земљишта и других јавних ресурса .до нивоа уговора, записника, извештаја надзорних органа и друге пратеће документације
 • Обезбедићемо довољно информација јавности кроз „отварање примарних извора  података“ у поседу Градске управе, са циљем да се позове и јавно стимулише стручна и истраживачка јавност да укаже на проблеме до којих дођу анализирањем података, да уђу у дијалог са јавном управом и јавим комуналним предузећима у заједничко креирање бољих и одрживих решења
 • Извештаји Интерне ревизије и записници Буџетске инспекције Града Београда биће јавно објављивани и доступни заинтересованој јавности.
 • Јавним оглашавањем потреба за попуњавањем радних места обезбедићемо пуну и доследну примену транспарентности код запошљавања ради смањења прекомерног некомпетентног страначког запошљавања, корупције и непотизма
 • Управљање укупним планским системом Града Београда биће засновано на начелу јавности и партнерства, које подразумева да се Градске политике и просторни/урбанистички/регулацијони планови и планови развоја током израде и спровођења и анализе ефеката њиховог учинка утврђују у оквиру транспарентног и консултаттивног процеса са  струком, академском заједницом и грађанима
 • ГРАДСКА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА ПРЕСТАЋЕ ДА БУДУ СИНОНИМ ЗА ЛОШЕ УПРАВЉАЊЕ, КОРУПЦИЈУ И РАСИПАЊЕ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА

Јавна и комунална предузећа чији је оснивач Град су једно од најпроблематичнијих  делова градског система у борби против корупције која су постала синоним за лоше управљање, расипање јавних средстава, промашене или лоше имплементиране инвестиционе пројекте,  за високу задуженост, страначко запошљавање и „мутне послове“.

На позицијама директора градских предузећа и чланова надзорних и управних одбора у највећем броју су постављени  послушни страначки кадрови, неретко са „сумњивим биографијама“ и „без потребних професионалних компетенција и  одговарајућег радног искуства“ који се од Скупштине Града бирају по правилу  без расправе и по хитном поступку.

Грађани Београда су они који плаћају цену лоше организације, некомпетентности руководећих кадрова, неефикасности и недомаћинског управљања финансијама и имовином ових предузећа што за последицу има лошији квалитет услуга, веће цене и недовољну доступност тих услуга, лоше одржавање и занављање техничке инфраструктуре (водовод, канализација, грејање, одлагање смећа и др.)

Многа градска предузећа, као што је између осталог  ГСП су у финансијским дубиозама, са минусоом од више десетина милиона евра, а и даље се  в.д. директори и надзорни одбори  не смењују већ се уместо предузимања системских трајно одрживих мера  пословне и организационе консолидације све своди  на нова кредитна задужења и рефиннасирања постојећих задужења

Мере за отклањање проблема и унапређење стања

 • Успоставићемо „Информациону платформу за надзор и извештавање градских предузеће према градским секретаријатима, градском већу и градоначелнику“ која ће допринети бољем праћењу, контроли трошкова и инвестиција
 • Спровешћемо финансијску консолидацију и рационализацију пословања градских предузећа –кроз заустављање прекомерног страначког запошљавања, прекомерног трошења новца (службена возила, платне картице, репрезентација, службена путовања)  и промашених или неквалитетно изведених инвестицоних пројеката и „мутних послова“
 • Реорганизоваћемо организационе и управљачке структуре и пословне процесе са циљем поједностављења,  убрзања и боље координације пословних процеса између управе и стручних техничких служби, како би се успоставиле јасне хијерархије одговорности и обавеза и механизми интерне контроле
 • Професионализоваћемо менаџмент градских предузећа избором на јавним конкурсима, а њихов рад ћемо вредновати према критеријумима: квалитет и цена услуге, доступност услуге,  финанијска одрживост, ниво услова рада запослених, ефикасност и транспарентност управљања
 • Омогућићемо јавности да кроз доступност информација о градским предузећима надзире њихово управљање чиме ћемо минимизовати корупцију, недомаћинско пословање и управљање предузећима
 • Увешћемо  ефикасне управљачке и контролне  механизме : интерне контроле, управљање ризицима, интерну  ревизију и функцију complaince -усклађеност пословања)  са циљем утврђивања неправилности и заштите од ризика
 • Испитаћемо оправданост и одрживот  задужења градских предузећа и у наредном средњорочном периоду смањити њихову задуженост, увођењем обавезујућих правила и критеријума према којима ће се задуживање на финансијском тржишту наменски везивати уз конкретне пројекте који морају бити финансијски оправдани и одрживи и  у функцији побољшања квалитета јавних услуга ради побољшања стандарда живота у Београду
 • Директори Градских предузећа и чланови Надзорних и управних одбора ће бити бирани на јавном конкурсу у складу са Законом о јавним предузећима и актима Града  кроз транспарентан и правичан јавани поступак који мора укључивати објаву програма кандидата за директора и јасно образложење критеријума и резултата везаних за одлуке о одабиру
 • Елиминисаћемо „вд стања“ директора у градским предузећима и установама и тиме смањити њихову подложност политичком утицају а са друге стране јасно дефинисати и повећати њихову личну одговорност за законитост рада, резултате у пословању и за квалитет пружања услуга  предузећа
 • У надзорне одборе градских предузећа именоваћемо представнике градске скупштине, независне стручњаке и представнике корисника услуга, како би се поснажила одговорност за надзор над пословањем  предузећа и како би се осигурао јавни интерес у управљању предузећима
 • Кроз консултовање са струком и запосленима дефинисаћемо јасне економско-техничке, социјалне и еколошке критеријуме према којима ће се оцењивати успешност управљања градским предузећима предузећима  постављањем јасних годишњих циљева  које би управа требала да оствари уз аутономно управљање без политичких притисака
 • Преиспитаћемо економско-финансијски и организацијски модел јавно-приватног партнерства градских предузећа  са приватним домаћим и иностраним  инвеститорима, будући да ова врста уговорних односа неретко представља механизам  за „прикривање“ корупције
 • Испитаћемо све „промашене пројекте“ од стране комуналних предузећа који су предузимани (а нису завршавани) или су се показали несупешним и служили су превасходно за страначку промоцију, због којих грађани плаћају цену некомпетентности и злоупотреба
 • Увешћемо платформу централизованог дигиталног надзора над јавним набавкама градских предузећа преко кога ће бити могуће  лако претраживати  све склопљене уговоре и њихову реализацију
 • СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ И ДРУГИХ ОБЛИКА ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРУШТВЕНОГ И ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Србија се према извештају о стању у области корупције („Индекс корупције“ који је објавила међународна организација Transparency International, налази у групи земаља са „раширеном корупцијом“.Ако се посматра регион, стање је једино лошије у БиХ,а испред Србије су и Македонија, Црна Гора, Албанија.

Број корупционашких афера у које су умешани носиоци највиших функција у градској власти (нпр. градски менаџери, градоначелници, председници општина, начелници секретаријата)  је велики, као и потенцијални износи буџетског новца за који је оштећен буџет и грађани Београда.  Упркос раширеној корупцији Градска скупштина, Градско веће и Градоначелник борбу против корупције нису сматрали приоритетом у свом деловању.

Статут Града Београдаи други највиши акти којима се  регулише рад градноначелника, градског већа не дефинишу јасну одговорност  у погледу спречавања корупције и других злоупотреба јавних ресурса, што негативно по „дубини“ утиче на одвраћајући ефекат и на резултате у спречавању корупције

Мере за отклањање проблема и унапређење стања

 • Статутом града Београда дефинисаће се обавеза и одговорност Градоначелника/председника Општина и Градског већа да успоставе и надзиру интегрални систем одвраћања од копрупције, превара и свих врста злоупотреба јавног интереса код свих  органа управе, јавних комуналних предузећа и установа
 • Градоначелник ће бити у обавези да Градској скупштини за сваку годину предложи „Програм мера за сузбијање корупције и злоупотреба јавних ресурса“ којим се у обављању свих задатака из делокруга органа управе, предузећа и установа Града Београда спречава појава коруптивног понашања и злоупотреба јавних ресурса.
 • Успоставићемо по угледу на европске градове са најмањом корупцијом антикорупцијску платформу „Стоп корупцији“ преко које ће сви запослени у градској управи и градским предузећима и установама, као и грађани моћи безбедно да пријаве „поверљивој особи“ (која ће једина знати идентитет звиждача) неправилности, али ће то моћи да пријаве и анонимно. Анонимне пријаве ће бити прослеђене на надлежност Буџетској инспекцији и Градској Служби интерне ревизије.
 • Донећемо Стратегију за борбу против корупције за Град Београд и Дугорочни стратешки програм за сузбијање корупције, сумњивих послова и сукоба интереса   која ће се примењивати не само на органе градске и општинских власти и управе него и на установе и јавна комунална предузећа
 • Имплементираћемо систем управљања антикорупцијом у Градској власти Београда према међународном стандарду ИСО 37001 који даје смернице за креирање, примену и контролу система управљања антикорупцијом (АБМС) у организацијама. Систем  помаже организацији да избегне или ублажи трошкове, ризике и штете повезане са подмићивањем, унапреди кредибилитет и ојача добру репутацију или поверење грађана и привреде Београда
 • Окупићемо најстручнији непоткупљив  технички тим специјализован за функције превенције превара и корупције и за форензичка финансијска и техничка испитивања појавних облика корупције, превара и других злоупотреба јавног новца, ресурса и јавног интереса
 • За секторе са доказаним ризиком од корупције (урбанизам, просторно планирање, градња, јавна комунална инфраструктура, располагање градском имовином, јавне набавке, инспекцијске службе, планирање и извршење буџета, градске субвенције и сл.) усавршићемо систем сталног и ефикасног надзора и контроле, користећи најбоље механизме и  алате за превенцију, ипроналажење и сузбијање корупције
 • ДОМАЋИНСКО УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКОМ И ГРАДСКОМ ИМОВИНОМ

Општинска и градска имовина је огроман ресурс Београда и Београђана који представља основу за велике инфраструктурне пројекте и представља извор економског раста и запослености, а њоме се не управља ефиксано, делотворно и са пажњом доброг домаћина због неефикасне организације, техничке некомпетенције и других проблема изазваних корупцијом, неадекавтним стратегијама и програмима.

Код располагања и управљања имовином у јавној својини није установљена јасна одговорност Градоначелника, Градског већа и других највиших руководећих структура за економски сврсисходно, делотворно, ефикасно и транспарентно управљање градском имовином и није осигурано да та имовина буде у поптпуности у служби грађана, економског раста и заштите јавног интереса Града Београда.

Државни ревизор је званично потврдио закључком да градови као што су Београд и Ниш нити знају чиме управљају од имовине, нити наплаћују рентање простора у складу са законом.

Продаја „Београђанке“ за 16,5 мил.евра, симбола српске престонице и некада највише зграде у граду, показује  начин како градска власт недомаћински поступа са јавном имовином распродајући је по багателним ценама.

Мере за отклањање проблема и унапређење стања

 • Израдићемо анализу и ревизију стварног стања, управљања и коришћења свих типова  општинске и градске имовине(земљиште, техничка инфраструктура, пословни простор, станови, просторије месне самоуправе, службена возила и друга имовина)  и утврдити да ли се иста користе на предвиђен начин, делотворно и ефикасно
 • Донећемо Стратегију управљања имовином Града Београда за период 2025-2030 година као обавезујући документ и инструмент у функцији успешнијег управљања имовином у власништву или на располагању Града Београда, којом ће се одредити средњорочни циљеви и смернице управљања и располагања, уважавајући економске и развојне интересе Града
 • Донећемо обавезујућа правила за управљање општинском,  градском и имовином имовином јавних комуналних предузећа и установа, као и механизме надзора и контроле над управљањем имовином, извештавањем о постигнутим циљевима и учинцима управљања имовином и предузимањем мера против оних који не поступају у складу са регулативом
 • Успоставићемо софтвер „Регистар јединствене евиденције непокретности у својини Града Београда као јединствено место регистровања имовине објављен на интернет страници који треба да садржи и информације о непокретностима датим на располагање другим лицима, регистар корисника имовине дате у закуп/на коришћење, податке, врдност и структура нефинансијске имовине
 • Донећемо Годишњи план за располагање и управљање имовином Града Београда који ће бити јавно доступан
 • Прописаћемо начин извештавања о управљању и располагању општинском и градском имовином, односно о остварењу стратегије и плана управљања и располагања имовином у јавној својини
 • Обезбедићемо техничко-финансијксе компетенције и капацитете и методологију за процену инвестиционог потенцијала, вредновања, трошкова одржавања, оперативних трошкова и других финансијских чинилаца од значаја за управљање портфељом земљишта и објеката у јавној својини
 • ИСКОРЕНИЋЕМО ПРАКСУ  „ЈАВНА НАБАВКА СЕ ПРВО НАМЕСТИ А ОНДА РАСПИСУЈЕ“ И ТАКО УШТЕДЕТИ ГРАЂАНИМА БЕОГРАДА ГОДИШЊЕ НАЈМАЊЕ 400 МИЛ.ЕВРА

Правила јавне набавке не вреде исто за сва заинтересована предузећа и предузетнике будући да су деценијама уназад успостављени незаконити облици  фаворизованих унапред договорених набавки,  тако да послове не добијају најбољи, него понуђачи који су у интересној спрези са градским моћницима и појединцима из градске администрације.

Према подацима OECD-SIGMA најмање  25%-35%  послова које склапа јавни сектор са приватним сектором разултат је неконкурентних јавних набавки у којима у просеку учествују   мање од 2 понуђача и  где посао добија  скоро увек  унапред познат фаворизован понуђач близак партијским и административним структурама у градској власти и управи. Цене у тако склопљеним коруптивним уговорима су веће него да је набавка спроведена без намештања набавки чиме градски буџет и општински буџети и буџети предузећа и установа остају ускраћени за најмање 400 мил.евра годишње које можемо  заједно искористити за побољшање  квалитета живота свих грађана и за заједничке општедруштвене циљеве.

Приватни сектор је изгубио поверење у институције и правну државу и стога се „уклапа у коруптивне шеме“ које примењује власт заобилазећи Закон о јавним набавкама, па тако на пример, понуђачима који прихватају да не поднесу понуду или да поднесу понуду која неће бити изабрана, могу бити понуђени подуговори или уговори о набавци од стране изабраног понуђача, са циљем међусобне поделе добити од нелегално постигнуте више цене.

Директни трошкови корупције за последицу имају губитак јавних ресурса кроз преувеличане трошкове, кроз погрешне алокације буџетских издатака, или кроз лошији квалитет робе, услуга и радова, као што је нпр. свима добро познати пројекат „реконструкције Трга Републике“ или „Фонтане на Славији“ Они који дају мито за јавне радове и набавке траже да им се поврати новац кроз вештачко увећавање цена, наплату за неизвршене радове и непружене услуге, неиспуњавање уговорених стандарда, смањење квалитета рада или коришћење материјала лошијег квалитета.

Иако је Кривичним закоником  прописано посебно кривично дело „злоупотреба у вези са јавном набавком“ занемарљив је број прекршајних и кривичних поступака који се воде за „намештање јавних набавки“ против одговорних јавних функционера и задужених службеника везано за злоупотребе овлашћења и положаја које имају у поступку јавних набавки.

Мере за отклањање проблема и унапређење стања

 • Формираћемо Градску канцеларију за праћење и контролу јавних набавки (одвојено од постојеће Службе за централизоване јавне набавке), под надзором Градског већа, која ће бити електронски повезана са свим органима управе, градским предузећима и установама и биће јој доступне у реалном времену информације и документа о спровођењу појединих фаза јавних набавки. Ова Канцеларија ће обезбедити централизовање свих информација и одлука у вези са различитим фазама текућих правила и процедура набавки   и у случају сумњивих запажања о истима ће бити обавештене Буџетска инспекција, Градска Служба за интерну ревизију, контакт особе задужене за превенцију корупције, које су у обавези да обаве „теренску контролу“. Овај приступ неће бити видљив за одговорног руководиоца органа/предузећа/установе која спроводи јавну набавку.
 • Успоставићемо електронски Регистар уговора и оквирних споразума о јавним набавкама у оквиру којег ће се  на једном месту обједињено ставити на увид јавности појединачни уговори склопљени од стране градскх органа, предузећа и установа и где ће бити омогућено праћење њиховог извршења  у реалном времену(по фазама), као  и све промене које настану током извршења уговорних односа
 • Градоначелник ће имати обавезу да подноси Скупштини града Извештај неправилностима у јавним набавкама( до краја првог квартала текуће за претходну годину)  који ће садржати и све  неправилности везано за јавне набавке које установе кроз своје извештаје и записнике Буџетска инспекција, Служба интерне ревизије, Државна ревизорска институција и незаконитости које су предмет судских поступака
 • Уговорени послови са приватним добављачима/извођачима радова и пружаоцима услуга, склопљени без најмање 3 понуде, као и послови код којих се током реализације уговора „пробијају рокови“, „мењају цене и техничке спецификације“ биће предмет аутоматског испитивања Буџетске инспекције и Градске Службе за интерну ревизију
 • За злоупотребе „јавних набавки“ за које постоји сумња на прекршај или кривично дело, сходно Законику о кривичном поступку биће без одлагања обавештавани полиција и надлежно тужилаштво
 •  Кроз правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији и кроз друга акта  дефинисаћемо одговорност везану за  кривично дело по службеној дужности у вези са јавном набавком, за руководиоце и запосленекоји су задужени и одговорни за јавне набавке
 • Повећаћемо конкурентност са просечних мање од 2 понуде ( колико је сада)  на најмање 3,5 понуда и унапредити квалитет набављених добара, радова и услуга кроз стриктно поштовање  принципа „ вредност за новац у јавним набавкама“

7) ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ И БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА ЋЕ БИТИ НЕЗАВИСНИ И БЕСКОМПРОМИСНИ „ЧУВАРИ“ БУЏЕТСКОГ  НОВЦА И  ЈАВНЕ ГРАДСКЕ ИМОВИНЕ

Одсуство ефикасаног надзора и контроле над трошењем новца из Градског буџета доводи до злоупотреба и корупције, на шта пластично показује и  случај мреже фантомских организација које су под маском бриге за младе, ученике и жене лажирале извештаје и извлачиле МИЛИОНЕ ДИНАРА  из Градског буџета“ при чему је таква масовна злоупотреба трошења  јавног новца прошла мимо „радара“ свих контролних институција Града Београда: интерних контрола у Градским секретаријатима, Трезора Града Београда, Буџетске инспекције, Градске Службе интерне ревизије, Државне ревизорске институције.

Формално постоје различити надзорни механизми и системи контроле трошења бзџетског новца и  управљања градском имовином ( Буџетска инспекција, Градска Служба за интерну ревизију) али њихово деловање не даје ефиксане резултате у заштити јавних ресурс и интереса,  будући да су  под директним упливом градоначелника и других страначки изабраних руководилаца и директора,  са недовољним бројем буџетских инспектора и интерних ревизора и са неадекватним примањима подложне су административним, политичким притисцима и  коруптивним ризицима.

Извештаји о интерној ревизији и записници о контроли буџетске инспекције  су недоступни не само јавности, него су далеко од очију чланова Градског већа, као и  одборника  Скупштине града.

Главни буџетски инспектор и руководилац Градске Службе за интерну ревизију, постављају се  без конкурса и провере њихове стручности и  професионалног и моралног интегритета.

Мере за отклањање проблема и унапређење стања у овој области

 • Градска служба за ревизију као посебан орган биће образована Статутом града (а не актом Градоначелника), чиме ће се оснажити њена независност и самосталност у раду 
 • У оквиру Градског већа образоваћемо нови  Радно тело за координацију и  надзор над контролом трошења јавних средстава и управљања имовином у власништву Града,под чијим надзором ће бити Градска Служба за интерну ревизију  и Градака Буџетска инспекција, где ће председник и заменик председника Радног тела бити чланови Градског већа- из састава мањинских коалиционих партнера у вршењу власти у Београду
 • У оквиру Скупштине града образоваћемо Савет за финансије и контролу трошења буџетских средстава и управљања имовином у власништву града, којом ће преседавати најмања опозициона странка а првог заменика ће именовати друга најмања опозициона странка, а другог заменика председника ће имати опозициона странка са највећим бројем гласова. Председавање се мења сваке године по принципу ротације.
 • Повећаћемо број буџетских инспектора и интерних ревизора за 30% уз повећање зарада и побољшање материјалних услова за њихов рад приближно примањима ревизора из Државне ревизорске институције.
 • Градска служба за интерну ревизију и Буџетска инспекција биће у обавези да најмање 60% својих контрола, односно ревизија усмере на области са највећим степеном ризика од штете по јавни интерес : инфраструктурни пројекти, продаја и и издавање у закуп градске имовине, саобраћај, јавно-приватна партнерства, урбанизам и грађевина, градске субвенције, заштита животне средине, запошљавање и управљање људским ресурсима, задуживање Града и градских предузећа
 • Појединачни извјештаји  Градске Службе за интерну ревизију и записници Буџетске инспекције, као  и  годишњи планови и  годишњи извештаји  ових служби  биће интегрално објављивани на  web страницама Градске Службе интерне ревизије односно Буџетске инспекције
 •  Јавно ће бити доступна база препорука датих од стране Градске Службе интерне ревизије,  поднетих кривичних и прекршајних пријава од стране Буџетске инспекције и резултати судских поступака у вези са конкретним пријавама
 • Руководилац Градске Службе за интерну ревизију и руководилац Буџетске инспекције  ће подносити Годишњи извештај о резултатима рада   Градском већу и  Скупштини града (Савету за контролу трошења буџетских средстава и за управљање имовином у власништву града)
 • Директора Градске Службе интерне ревизије именоваће Градско веће  на предлог Градоначелника, на основу јавног конкурса на период од 8 година, с тим  да он може бити разрешен само одлуком Градског већа уз одобрење већине од најмање 2/3  чланова Градског већа.
 • УПРАВЉАЊЕ ГРАДСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Нажалост успостављена је деценијски штетна по јавни интерес пракса да се градско земљиште као кључни вишегенерацијски ресурс становника Београда посматра као роба чијом продајом и прекомерном изградњом се на кратак рок увећавају приходи буџета и „пуне џепови приватних предузећа и партијских моћника“ и све то без могућности грађана да одлучују о томе да ли ће уместо парка, дома здравља, вртића нићи небодери и  тржни центри.

Укупна политика управљања градским грађевинским земљиштем у јавном власништву своди на отуђење тог највреднијег јавног ресурса „за ситне паре“(практично поклања) приватним инвеститорима, чиме се земљишни фонд умањује, а са друге стране средства добијена продајом тог земљишта нису довољна ни за опремање новог грађевинског земљишта и плус  очување земљишног фонда у јавној својини и за програме уређења грађевинског земљишта у надлежности Републике и локалне самоуправе.  

Прошле године измењен је Закон о планирању и изградњи којим се укида накнада за конверзију земљишта, чиме је омогућено поклањање  стратешки важног ресурса Београда и других градова малом броју приватних инвеститора  на штету општег интереса и интереса грађана.

У Београду је видљив тренд умањивања укупног фонда пољопривредног земљишта на рачун урбаних зона и грађевинског земљишта. Око 70% територије Града Београда је пољопривредно земљиште које представља један од најзначајнијих сектора за економски развој, које под ударом прекомерне и неконтролисане урбанизације губи утакмицу. Само за изградњу  EXPO-a комплекса изузето је 117 хектара  пољопривредног земљишта на Сурчинском пољу.

Примери штетних одлука: поклањање најквалитетнијег градског грађевинског земљишта приватним предузећима јесте продаја неколико хектара Марине Дорћол (у оквиру Луке Београд) и Чешкој компанији „MD Investment“ иако се вредност овог грађевинскогг земљишта које је приватизовано процењује на више од милијарду евра.

Слично, приватизација Луке Београд (200 хектара индустријског земљишта) је продато  2005. године под сумњивим околностима за 40 милиона евра  да би у међувремену  изменама урбанистичких планова било претворено у грађевинско земљиште, чиме му је вредност вишеструко порасла на више милијарди евра. А шта су од ове приватизације добили грађани Београда?

Мере за отклањање проблема и унапређење стања у овој области

 • Променићемо политику Града  у сектору грађевинског земљишта у јавној својини  ради утврђивања одрживости на дуги рок деценијске агресивне политике отуђења јавног земљишта ради очувања фонда јавног земљишта и резервисања јавног земљишта за будуће потребе: непрофитног становања и дистрибуције јавних објеката(школа, домова зздравља, вртића, објеката културе)
 • Зауставићемо  укорењену штетну коруптивну праксу да приватни инвеститори и партијски моћници у спрези са неетичним институционалним архитектама и урбанистима планерима предоминантно утичу на планирање и коришћење просторног развоја града и на прекомерну изградњу, отимањем градског земљишта у приватно власништво, чиме јавни интерес по правилу губи у односу на скупоцене станове за продају и тржне центре
 • Установићемо Регистар грађевинског земљишта и других непокретности у  својини града Београда којим ће се обезбедити поузданост и јавна доступност свим заинтересованим, уместо само корисницима јавне својине што је сада случај
 • Прописаћемо на нивоу града детаљне критеријуме и смернице за отуђење градског земљишта, где би уместо садашњег критеријума „ повећавање запослености“ критеријуми морали да буду одраз стратегије економског развоја градова и општина и других политика и стратегија(привредног развоја, саобраћаја, заштита животне средине).
 • Зауставићемо неконтролисано ширење градског грађевинског земљишта на рачун индустријског, пољопривредног, шумског и водног земљишта као ограниченог и вредног ресурса који треба да буде залог за будућност генерација које ће живети у Београду у наредним деценијама и вековима.
 • Обезбедићемо да циљ буде трајни и одрживи развој Београда а не хаотични нагли раст, што намеравамо постићи просторним и развојним планирањем које контролише ширење  приватног грађевинског земљишта и не дозвољава  девастацију грађевинског, индустријског и пољопривредног земљишта и објеката и инфраструктуре на том земљишту која је у јавној својини  већ се фокусира на очување и одрживо управљање земљишним фондом у јавном власништву који ће бити неопходан за задовољење потреба будућих генерација.
 • Обавезаћемо урбанистичке планере доношењем јасних обавезујућих смерница да градско земљиште у јавној својини не буде предмет само тржишне логике и интереса приватних инвеститора (као што је сада случај) него да се Доношењем градске регулативе одржава равнотежа између тржишног и јавног интереса
 • НЕЋЕМО ДОЗВОЛИТИ ДА БЕТОН ПРЕКРИЈЕ ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАДА

Према плану генералне регулације (ПГР) система зелених површина Београда, укупно око 12% територије Београда се налази под зеленим површинама, што је мање од 10.000 хектара. Од тога, јавне зелене површине(без шума и влажних станништа) чине свега 2,9% површине Града. Према подацима Европске агенције за животну средину (ЕЕА) Београд се налази на 28. месту од 37 анализираних градова у Европи по уделу зелених површина.

Од 2010 године Београд је изгубио преко 20% својих зелених површина, тако да сада има само 20% зеленила у односу на укупну површину Града(што је дупло мање од европског просека). У односу на 1990. годину у 10 градских општина дошло је до смањења зелених урбаних површина и шума за око 13% док су се насеља и инфраструктура проширили за преко 30%, односно на преко 5000 хектара.

Док се у скоро свим европским градовима озелењавање развија великом брзином у Београду је убрзан тренд бетонирања слободних површина. Пример за то је Трг Републике који је реновиран пре неколико година, када је уместо зеленила постављене гранитне плоче које су створиле велико острво топлоте и промене микроклиме самог језгра центра.

План генералне регулације система зелених површина Београда, оставио је могућност да се ќроз његову разраду на захтев приватних предузећа спроводи пренамена зелених површина без учешћа јавности уз погодовање интересима приватних инвеститора, који на уштрб зелених површина „уграђују своје квадрате и профит“ а на штету општег интереса и интереса грађана, који нису укључени кроз јавну расправу пре усвајања урбанистичких пројеката.

Авала и Космај обухватају простор са изузетним карактеристикама и елементима култтурних и природних вредности, који је данас без дефинисаног идентитета и дугорочног развојног плана неуређен са убрзаним девастирање, на штету туризма, заштите животне средине и заштите култутурно-историјских и природних вредности

Мере за отклањање проблема и унапређење стања у овој области

Ако не предуземемо хитне мере за промену ГУП-а и Плана Генералне регулације система зелених површина Београда зеленило ће да буде прекривено комерцијално-стамбеном изградњом која ће за само десет година довести до тога да ћемо уместо зеленилом бити окружени бетоном.

 • Забранићемо да се  кроз усвајање урбанистичких пројеката на захтев приватних предузећа мењају намене зелених површина утврђене Планом генералне регулације система зелених површина Београда.
 • Продужићемо рок за презентацију урбанистичких пројеката на раном јавном увиду са 7 дана на трајаће 20 дана,  како би се избегле ситуације да се  мењају намене зелених површина у складу са  парцијалним интересима приватних предузећа  за изградњом комерцијалних простра и скупих стаммбених квадрата, а на штету интереса грађана (случајеви у блоковима на НБГД, план уз Заплањску улицу и сл.) који сада нису укључивани у процес домошења одлука.
 • Планским документима Града дефинисаћемо обавезујућим повећање удела јавних зелених површина са 2,83%  на 10%  у периоду до 2040 године
 • Променом правила за уређење и грађење за зелене површине које су у оквиру других површина јавне намене(школе, вртићи, болнице) нормативе за  отворени простор нпр. по ученику и повећаћемо за  садашњих  5 метара за 50% кроз већа дечја игралишта, дрвореде и сл. И код стамбене изградње ћемо повећати нормативе за зелену површину за 50% у односу на постојеће.
 • Извршићемо ревизију Плана генералне регулације града Београда и забаранићемо пренамену зелених површина у Београду у градско грађевинско земљиште
 • Повећаћемо зелене површине у Београду по становнику са 5 метара по глави становника (што је далеко испод европског стандарда)  на 15 метара до 2030 године
 • Започећемо процес формирања шумског појаса око града Београда, да би се ублажиле последице климатских промена и живот у граду учинили здравијим и подношљивијим
 • Ревизијом урбанистичких развојних планова заштитићемо од напада на велике зелене површине (Калемегдан, Ташмајдански парк, Велико ратно острво, Парк пројатељства и Ташмајдански парк) и парк-шуме (Кошутњак, Звездарска шума, Бојчинска, Липовачка шума и др.), паркиће и дрвореде и зелене површине стамбених насеља.
 • Дунав и Сава су једни од најважнијих елемената градског пејзажа који се уклапају у историјске вредности града и атрактиван су фактoр који треба осмишљено и стратешки укључити у развојне потенцијале кроз добијање већих пешачких површина и атрактивних садржаја у интересу грађана, а не само инвеститора и страначких моћника.
 • Донећемо 10-огодишњи  план за стварање нових квалитетних простора (паркови, дрвореди, тргови) са идентитом и садржајима у смислу да ће то бити простори задржавања, окупљања и социјализације становника
 • Интезивираћемо пошумљавање како би се број засађених стабала у Београду повећао за 20%  за 10 година
 • Поставићемо модерно обликоване јавне чесме тамо где недостају, како би питка вода била доступна грађаним у јавном простору
 • Увест ћемо строжије критеријуме за паркирање на зеленим површинама, као и забрану крчења шуме унутар паркова и комерцијализаицју његовог коришћења, рубне зоне паркова заштитичемо од даље урбанизације
 • Зеленило и шуме у периферним зонама градских општина  Раковица, Обреновац, Звездара, Вождовац обухватићемо планским документима и заштити од неконтролисаног ширења града и агресивног напада бетона из стамбено-пословних површина
 •  БЕОГРАД ПРИЈАТЕЉ ДЕЦЕ

Београд је град са више од 335.000 становника старости до 18 година. Са растом популације ова бројка ће даље расти. Брзи раст Београда и повећање густоће насељености представља изазов за Град у целини а посебно за младе.

Београд који добро функционише за децу и младе биће Београд који добро функционише за све нас. Било да се ради о  улицама, месној заједници,  морамо се одмакнути од приступа који се односи само на „омогућавање игре“ и прихватити потенцијал  урбаног окружења да планирамо и дизајнирамо просторе који стављају децу и младе на прво место.

Мере за побољшање услова за развој деце

 • Осигураћемо сваке године по 300.000 евра у динарској противвредности  партиципативног буџета за пројекте за децу и младе како би  млади и деца могли да доживе практичну демократску партиципацију  у конкретним околностима и у пракси.
 • Док се граде нови стамбени комплекси и зграде широм Београда морамо осигурати да се потребе младих људу узму у обзир и да могу приступити друштвеној и физичкој инфраструктури Града кроз изградњу паркова и отворених простора у оквиру насеља којима ће се повећавати могућности за игру и могућност деци да самостално и безбедно најкраћом рутом стигну до паркова, фискултурних  сала, радионица
 • Све више младих Београђана припада категорији хронично запуштених и уморних особа, што никако не приличи њиховим годинама, јер запуштена деца се формирају у фрустриране људе. Ми планирамо резултат, МИ ГА НЕ ПРЕТПОСТАБЉАМО, МИ ГА ПЛАНИРАМО, по технологијама и препорукама светских и компетентних институција-НАУКА У СТРУЦИ СА ПРИМЕНЉИВОМ ПРАКСОМ (НСП). Са компетентним развојем менталног, физичког у духовном здрављу, ауторизованих програма и садржаја.                                                                                                            Градоначелник ће формирати Радну групу/Савет за спречавање гојазности и физичке неактивности деце у Београду, са циљем да Београд постане град у коме свако дете може да буде активно и да се дизајнирањем окружења (доступни јавни простори) смањује гојазност деце.
 • Градоначелник Београда ће формирати Тело за превенцију и смањење вршњачког насиља  састављену од интердисциплинарних стручњака(психолога, педагога, дефектолога, стручњака за безбедност, представника полиције, просвете, родитеља)
 • Градоначелник би требало да објави стратегију за борбу против сиромаштва деце у  Београду , јер бројке показују да има доста деце у Београду која расту  у сиромаштву што има негативног утицај ана физички и психички развој младих Београђана, а многе породице се због раста трошкова живота боре да саставе крај с крајем сваког месеца
 • Испитаћемо могућност дугорочног решења везаног за обезбеђивање универзалног бесплатног школског оброка за основце у Београдским школама
 • Повећаћемо средства из Градског и општинских буџета посвећеног стварању квалитетнијих  и доступнијих услова за  дечју игру  на отвореним школским и ваншколским игралиштима и другим отвореним просторима у парковима и на  мобилност инфраструктуре (безбедне пешачке стазе, бициклистичке стазе) у оквиру насеља и између насеља
 • Успоставићемо Фонд за младе Београђане од 5 мил.евра у динарској противвредности са циљем да се помогне младима да остваре свој креативни потенцијал

11) ЗАШТИТА, ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ КУЛТУРНОГ, УРБАНИСТИЧКОГ И ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА  БЕОГРАДА

Вредност развијених друштава и народа   се вреднује кроз заштиту и очување архитектуре, урбанизма и културних и историјског наслеђа, док ће се нажалост   Београд у  последњих 15 година памтити кроз бетонирање, кладионице, тржне центре и десетине хиљада празних стамбених квадрата са једне стране и са друге стране кроз небригу и девастацију архитектонско-урбанистичке, културне и историјске баштине у седишту Београда.

Београд је у последњих 20 година година архитектонски, културолошки и естетски нападнут од стране приватног коруптивног капитала уз подршку  од стране градских институција надлежних за урбанизам, грађевинске дозволе и  за заштиту споменика културе, који би морали да чувају и унапређују његову историјску и културну баштину, уместо што је урушавају погодујући „инвеститорском урбанизму“.   

Равнотежа између старих и нових структура у граду је у процесу развоја града  поремећена у корист Новог Београда, „Београда на води“, и „Сурчина“, док је Градско језгро запостављно.

Најупечатљивији пример урбанистичких злоупотреба јесте девастација Калемегдана у доњем делу Калемегданске тврђаве -са стамбено-пословним комплексом  „К-District“ од 115.000 квадрата где су градске власти на неистраженом археолошком простору споменику акултуре променом Детаљног плана омогућиле приватном инвеститору новоградњу стаклено-бетонске ругобе  због које је немогуће Калемегданску тврђаву као јединствену целину истражити и ревитализовати и која је сакривена од погледа са Дунава.

Мере за отклањање проблема и унапређење стања

 • Донећемо обавезујући  средњорочни План управљања културном баштином у Граду Београду, као свеобухватан документ о историјској и културно-архитектонској баштини Београда и истовремено мандат и каталог мера о томе како ће се обезбедити да се ове вредности сачувају и да их садашње и будуће генерације и туристи доживе.
 • Донећемо дугорочни План управљања старим градским језгром Београда у чију ће израду бити укључени најбољи стручњаци, али и широка јавност, као и да се процес израде Плана заснива на начелу партиципативности, који има за циљ да обезбеди да се изванредни квалитети историјског центра Београда сачувају и унапређују а не да се девастирају и претворе у бетон
 • Донећемо Средњорочни програма ревитализације, обнове и очувaња културне и природне баштине Града Београда
 • Установићемо Фонд за очување старог језгра  Београда, ради обезбеђења финансијских средстава из јавних и  из приватних извора ради  додатне заштите културне и историјске  баштине Београда
 • Повећаћемо за 30% буџетска средства намењена заштити, рехабилитацији и регенерацији Градског седишта и језгра на основу Плана урбане рехабилитације и регенерације
 • Прописаћемо обавезу да се код планирања урбанистичлих планова када се ради о важним целинама у граду које имају културно-историјски значај  морају обавезно укључити шира јавност, стручњаци и све заинтересоване стране у планирању, како би се предупредиле штетне последице по културно историјск наслеђе као опште добро
 • Мапираћемо стање  култрурног наслеђа на територији града и  угрожене локалитете и   објекте  културне баштине од пропадања или урбанистичко-грађевинског угрожавања
 • Забранићемо изградњу високих спратова, осе погледа на подручју културне и историјске баштине кроз доношење обавезујућих урбанистичких правила планирања и градње
 • Повећаћемо улагања у сређивање фасада зграда од културног и историјског значаја, као и зграда у заштићеним подручјима. Предузећемо мере за уклањање графита са фасада зграда културно-историјског значаја у централном језгру Београда.
 • Комунална полиција ће ревносно и без изузетка подносити прекршајне пријаве за вандале који писањем графита уништавају фаасаде
 • Хитно ћемо реконструисати  „Железничку станицу Београд“( Историјски музеј) и Уметнички павиљон „Цвијета Зузорић“до краја 2025. године
 • Обезбедићемо нови адекватан простор за „Музеј Николе Тесле“ до 2026. године
 • Донећемо обавезујуће смернице којима ће се дефинисати концепт квалитетног дизајна јавног простора у ужем делу Града Београда, јасно зонирање отворених простора у погледу физичког уређења уличних кафића, кисока и других објеката, ново осветљење и друго.
 • Решићемо заједно са приватним инвеститорима питање ругла које чине две пропале робне куће у Кнез Михаиловој, од којих је једна „Митићева Робна кућа“, питање „Грчке краљице“ и других објеката који су део идентитета старог дела Београда, а већ 20 година су ругло које обиђе сваки туриста који дође у Београд, при чему са том девастацијом живе свакодневно Београђани

12) СТАМБЕНА ПОЛИТИКА БЕОГРАДА У ФУНКЦИЈИ ПОВЕЋАЊА ДОСТУПНОСТИ СТАНОВАЊА ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ БЕОГРАДА 

У Београду се „пере новац“ из свих крајева света којим се подржава грађевински бум луксузних некретнина изграђених у приобаљу Београда, попут насеља“ Београд на води“ чија цена се на појединим локацијама креће и до 10.000 евра по метру квадратном простора, што се користи за камуфлирање незаконито стеченог новца без јасног порекла створен криминалним активностима.

Улагање инкриминисаног капитала у куповину грађевинског земљишта и у изградњу станова и потом у куповину тако изграђених станова и пословног простора на најатрактивнијим локацијама у Београду по вештачки  „надуваваним ценама“, последично утиче на раст цена станова у свим деловима Београда, што великим делом утиче да  решавање „крова над главом“ за већину становника Београда постаје немогуће и недоступно. То су средства која се могу искористити за јавна и приватна добра попут јавних услуга, инвестиција и радних места.

У Србији не постоји обавеза (страних) компанија да дају информације о својим стварним власницима пре куповине градске имовине или земљишта. Просечна цена квадрата у Београду је скочила са 1440 ЕУР у 2013. години на 2680 ЕУР у 2023. години. Закупнине су скоро дуплиране.

Данас у Србији преко 75% грађана не може самостално да изнајми или купи стан на тржишту некретнина.  Због тога велили број Београђана средњих и позних средњих година је принуђен да живи са родитељима или родитељима својих родитеља надајући се да ће једнога дана наследити станове. Све је већи број домаћинстава која не могу да  обезбеде себи да живе у иоле нормалним условима, већ имају проблем са мањком простора, високим закупнинама, високим стамбеним трошковима(троши се више од 40% својих месечних прихода на кирију,грејање, комуналије).

Београд нема  Стратешку стамбену аланлизу и процену Београда  која би пружила  процене тренутних и будућих стамбених потреба различичитих група и подгрупа становника Града, (врсти и анализи стамбених потреба сатнова, кућа) у свакој градској општини, како би се то повезало са Развојоном стратегијом Београда и Стамбеном стратегијом Београда.

Мере за отклањање проблема и унапређење стања

 • Наша визија просторног развоја Београда заснива се на начелима социо-економске праведности, демократизације управљања јавним просторним ресурсима  и укључивања грађана и струке у процесе доношења планова.
 • Потребна су нова решења, која ће тржишту станова вратити основну функцију-задовољење стамбених потреба, уместо механизма за прање новца (кроз станоградњу и издавање станова) и за енормоно богаћење приватних инвеститора на штету грађана и јавног интереса
 • Трошкови становања као удео у приходима домаћинства требало би да се врате у средњем року на нивое и референтну вредност који су знатно испод онога што многа домаћинства у Београду тренутно плаћају.
 • Донећемо Стамбену стратегију за град Београд, која би требала да регулише област становања у Београду
 • Променићемо приступ у области урбанистичког просторног планирања, управљања земљиштем и и становања на начин да ћемо земљиште у својини града задржати  у значајној  мери и употребити за доступно становање или као подршку непрофитном задружном становању и тиме смањити утицај тржишта у стамбеном сектору  у којем раст цена становања не прати раст прихода домаћинстава
 • Системски на дужи рок обезбедићемо субвенције за изградњу непрофитних станова кроз земљишну политику, као и унапређење правила за планирање одређеног удела социјалних станова у приватној инвестиционој станоградњи
 • Урадићемо Стратешку процену тржишта становања  у Београду за 20 година да како би проценили oбјективне потребе општина за становање, да се  идентификују обим и врста становања, опсег закупа потребних за испуњавање домаћинства и пројекције становништва. Ово укључује приступачно становање и потребе различитих група (нпр. старије особе, породице са децом, особе са инвалидитетом, особе које желе да граде сопствене домове) и бригу о стамбеној потражњи и продаји стамбене понуде неопходној да би се испунила ова потражња.
 • Увешћемо обавезу (страних) компанија да дају информације о својим стварним власницима пре куповине градске имовине или земљишта, као и код уговарања јавно-приватног партнерства или других великих набавки
 • Тражићемо од Управе за спречавање прања новца да нам код свих већих трансакција са страним или домаћим инвеститорима обезбеди провере и информације о стварним власницима са којима Град има намеру да склопи пословне уговоре,како би спречило „прикривање“ везе између ставрног власника и корисника имовине  и тако елиминисали злоупотребе правних аранжмана и  негативне последице по интересе Града.

13) ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КУЛТУРНОИСТОРИЈСКИХ И ЗЕЛЕНИХ ЦЕЛИНА

Заштита и унапређење животне средине представљају кључ да Београд у будућности постане одржив и отпоран град. То намеравамо постићи заустваљањем даље девастације и унапређења заштите и развој животне средине уз очување урбаних вредности, планским коришћењем природних ресурса, превентивном заштитом од свих планираних активности које могу угрозити постојећи квалитет природне и животне средине -уз санацију критичних подручја Града.

Мере за отклањање проблема и унапређење стања

 • увођење мера за хитно смањивање загађења у граду
 • идентификација главних загађивача и њихово постепено отклањање
 • успостављање квалитетног мониторинг система, са информацијама за грађане у реалном времену; све топлане и фабричка постројења ће морати да уведу филтере у року од годину дана; заменити застареле грејне системе у свим школама и институцијама, прикључењем на систем даљинског грејања; физичким лицима обезбедити субвенције за елиминацију индивидуалних ложишта и прикључење на систем даљинског грејања; повећати површину под зеленилом; степен зеленила је веома низак у централним градским општинама: на Врачару свега 1,2 m2 по становнику, а стандард у Европи је 15 до 25 m2
 • Заустављање додатне редукције градских зелених површина; заустављање непланске сече дрвећа, обнављање шумских појаса и зелених целина; повећање степена пошумљености у складу са усвојеном „Стратегијом пошумљавања Београда“ (пошумљено око 700 хектара, а планирано је готово 50.000 хектара)
 • Заустављање систематског уништавања културно-историјских градских целина, попут тврђаве Калемегдан и Косанчићевог венца, рушење старих вила, итд.
 • Заустављање реализације ПДР за Авала комплекс у оквиру “Авала филма“, тачније уништавање Кошутњака;
 • Трајна забрана пројекта гондоле на калемегданском платоу
 • Уклањање дивљих депонија
 • Увођење реда у превоз растреситог терета са градилишта;
 • Ограничавање радног времена градилишта и строжа контрола регулисања звучног загаћења, као и поштовања прописа везаних за уређење градилишта
 • Уређивање рада угоститељских објеката, пооштравање прописа који се тичу обавеза смањивања звучног и светлосног загађења
 •  Реализација концепта „Плаво-зелених“ коридора (умрежавање преосталих зелених површина и приобаља отворених водотокова на територији града) и успостављање нових спортско-рекреативних зона
 • Превенција и заштита од бујичних поплава (Београд има 187 бујичних водотокова, који се изливају, као у мају 2014. године)
 • Дисперзија зона урбанизације; поставља се питање смисла додатне урбанизације већ веома урбанизованих централних градских општина и очигледно је потребна дисперзија грађевинских зона у друге делове територије Београда
 • Изградња система за пречишћавање вода у Великом Селу, јер Београд је једна од ретких европских престоница која фекалне и отпадне воде испушта директно у Дунав
 • Организована борба против амброзије, која угрожава готово 30% становника Београда

Руководство покрета
МИ СНАГА НАРОДА ПРОФ. ДР БРАНИМИР НЕСТОРОВИЋ